فعالیتروز هفتهتاریخ
جلسه توجیهی بین لیدر های تیم های شرکت کننده در سرور هانتر فمیلیدوشنبه98/4/17
مچ اول - مپ ارانگل TPPچهارشنبه98/4/19
مچ دوم - مپ ویکندی TPPپنجشنبه98/4/20
استراحت - اعلام نتایج دو روز اولجمعه98/4/21
مچ سوم - مپ میرامار TPPشنبه98/4/22
مچ چهارم - مپ سانهوک TPPیکشنبه98/4/23
اعلام نتایج مرحله مقدماتیدوشنبه98/4/24
مچ پنجم - مرحله فینال - مپ ارانگل TPPچهارشنبه98/4/26
مچ ششم - مرحله فینال - مپ میرامار TPPپنجشنبه98/4/27
اختتامیه - اعلام نتایج - اهدای جوایزجمعه98/4/28

ارسال نظر